top of page

Privacy Policy

1 Inleiding

Hoewel je je er niet steeds van bewust bent, geef je als Gebruiker van de Applicatie steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Bepaalde informatie is al een persoonsgegeven zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen deze informatie en jou als persoon (bv. in combinatie met andere informatie).

TrajectX hecht een groot belang aan de bescherming van jouw privacy. Geheel in overeenstemming met de strenge Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG van de Raad (beter bekend als “AVG” of “GDPR”), maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’, geven wij je in deze Privacy Policy graag de nodige uitleg over hoe wij de strenge verplichtingen uit deze wet naleven.

Zodra je gebruik maakt van de Applicatie en de daarbij horende diensten wordt aan elke Gebruiker gevraagd kennis te nemen van en akkoord te gaan met onze EULA.

Het is mogelijk dat ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst wordt aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze Privacy Policy. We raden jou als Gebruiker dan ook aan om deze Privacy Policy regelmatig opnieuw na te kijken.

 

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De GDPR bepaalt wie de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zoals deze term al aangeeft, is dit de persoon of onderneming die de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook indien deze verwerkingsverantwoordelijke de verwerking laat uitvoeren door een andere persoon of onderneming, blijft deze persoon of onderneming die de opdracht heeft gegeven de verwerkingsverantwoordelijke.

 

2.1 De Organisatie als verwerkingsverantwoordelijke

Aangezien het beheer van een traject bij de Organisatie blijft, duidt de GDPR de Organisatie aan als verwerkingsverantwoordelijke. Bijgevolg dient de Organisatie aan alle verplichtingen uit de GDPR te voldoen. De Organisatie zal jou als Gebruiker bijvoorbeeld voldoende informeren omtrent de persoonsgegevens die ze over jou verwerkt, de verwerkingshandelingen die zij uitvoert of waartoe zij opdracht geeft en natuurlijk: jouw rechten als Gebruiker en persoon waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden. TrajectX wijst de Organisatie reeds op deze verplichtingen bij afsluiting van het contract met de Organisatie. Indien je als Gebruiker je rechten op grond van de GDPR wenst uit te oefenen richt je je best naar jouw Organisatie. 

TrajectX verwerkt de persoonsgegevens louter in opdracht van de Organisatie. TrajectX is slechts een ‘verwerker’ die instaat voor de goede technische werking van de Applicatie. Hierbij kan TrajectX op haar beurt weer – in beperkte mate – derde partijen inschakelen om haar hierbij te helpen. De Organisatie kiest voor TrajectX omwille van onze gepaste waarborgen en beveiligingsmaatregelen bij de verwerking. Als verwerker streeft TrajectX ernaar zo goed mogelijk aan de verplichtingen uit de GDPR te voldoen.

 

2.2 TrajectX als verwerkingsverantwoordelijke

TrajectX verwerkt op dit ogenblik nog geen persoonsgegevens op eigen initiatief, zonder opdracht te krijgen van de Organisatie. In de toekomst kan dit wijzigen. Hou daarom zeker deze Privacy Policy in het oog.

 

2.3 Overige verwerkers

De Applicatie maakt gebruik van allerlei geïntegreerde hulpmiddelen die aangeleverd worden door derde partijen. Deze externe verwerkers werden op uiterst zorgvuldige wijze geselecteerd en bieden voldoende waarborgen om de verplichtingen die TrajectX heeft op basis van deze Privacy Policy na te komen.

De externe verwerker beslist vanuit zijn professionele expertise over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken. TrajectX beschikt niet over dezelfde expertise en specialiteit.

De Applicatie maakt gebruik van Google user data. TrajectX verbindt zich ertoe de voorwaarden voor het gebruik van Google user data zoals vooropgesteld door Google strikt na te leven. Deze voorwaarden kan je terugvinden op: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy

TrajectX maakt enkel gebruik van Google user data om jou een optimaal gebruik van de Applicatie aan te bieden en enkel nadat jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de specifieke types van data voor de door jou en volgens de door jou  goedgekeurde doeleinden en gebruiken.

 

3 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens door TrajectX verwerkt? En wat is hiervoor de juridische basis?

Voor het gebruik van de Applicatie en onze dienstverlening krijg je als Gebruiker hierbij kennis van de verwerkingen die TrajectX uitvoert op je persoonsgegevens.

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat is het onmogelijk in te schatten hoe de Applicatie in de toekomst zal evolueren. Deze Privacy Policy is ook van toepassing op verwerkingen in het kader van nieuwe diensten en functionaliteiten van de Applicatie.

 

3.1 Bijstand bij de gebruikservaring

In de eerste plaats verzamelt en verwerkt TrajectX jouw persoonsgegevens om jou een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verwerkingen vinden vanzelfsprekend plaats in opdracht van de Organisatie als verwerkingsverantwoordelijke (zie in artikel 2.1.). 

Wil je als Gebruiker niet dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden, wend je dan tot jouw Organisatie. In dat geval kan TrajectX de opdracht van de Organisatie vanzelfsprekend niet (adequaat) uitvoeren en kunnen we de diensten niet aanbieden, noch garanderen dat de Applicatie werkt.

 

3.2 Goede technische werking

TrajectX verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om een goede technische werking van de Applicatie te kunnen garanderen. TrajectX maakt gebruik van verscheidene middelen om jouw gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Applicatie te detecteren:

Cookies en lokale opslagtechnieken: de informatie die cookies en gelijkaardige traceringsmethodes ons bieden, laat ons toe jou te herkennen zodat je als Gebruiker efficiënt gebruik kan maken van de handige platformfuncties van de Applicatie zoals: ingelogd blijven; navigeren door informatie; gebruik maken van functionaliteiten van de Applicatie; etc.;

Log-informatie: dit betreft informatie zoals tijdstip, je IP-adres en telecommunicatie-gegevens.

Authentificatiegegevens: dit betreft een identificatiesleutel zodat je op korte termijn niet helemaal opnieuw moet inloggen.

Locatiegegevens: de analytische data van de Applicatie tonen locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart worden aangegeven;

Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software-informatie en netwerkinformatie.

 

Voor de verwerking van log-informatie, authentificatiegegevens, locatiegegevens en informatie inzake het gebruikte toestel heeft TrajectX een gerechtvaardigd belang, met name het garanderen van de veiligheid van de Applicatie voor Gebruikers. Voor verdere informatie over onze cookies en gelijkaardige traceringsmethodes verwijzen we u graag door naar onze Cookie Policy.

 

3.3 Wat met een overdracht van persoonsgegevens aan derden?

TrajectX hecht een groot belang aan het vertrouwelijke karakter van jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor interne doeleinden, behalve in uitzonderlijke gevallen. Om die reden verricht TrajectX enkel een overdracht van persoonsgegevens naar de volgende categorieën van ontvangers:

  • (overheids)organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is;

  • organisaties die door de Organisatie specifiek worden aangesteld als ontvangers (conform de instructies en wensen van de Organisatie);

  • organisaties die door jou zelf worden aangeduid als ontvangers.

Wij verzekeren je van de vertrouwelijke verwerking van deze persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van de Applicatie en/of TrajectX. In dit geval zal TrajectX jou als Gebruiker de nodige informatie verschaffen.

 

3.4 Wat met een doorgifte buiten de Europese Unie?

TrajectX is een Belgische onderneming. Niettemin kan TrajectX jouw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeven (voor sub-verwerking of overdracht) (i) indien dit noodzakelijk is voor de werking van de Applicatie of indien specifiek gevraagd door jouw Organisatie en voor zover (ii) de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de wettelijk bepaalde vereisten. 

bottom of page